Welcome to Germplasm Conservation of Zingiberaceae in Thailand

            ปัจจุบันแม้ว่าจะมีการนำขิง-ข่าหลายชนิดมาเพาะขยายพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ แต่ก็มีอีกไม่น้อยที่พบว่ายังมีการเก็บหาโดยตรงจากป่า โดยเฉพาะชนิดที่เป็นสมุนไพรหรือมีความสวยงามเชิงไม้ประดับ จากสาเหตุดังกล่าว กอปรกับการบุกรุกทำลายป่าธรรมชาติเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ส่งผลให้ชนิดและประชากรของขิง-ข่าพื้นเมืองลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ขิง-ข่าพื้นเมืองในลักษณะการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด (ex situ) จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งโครงการนี้จะมีการรวบรวมขิง-ข่าพื้นเมืองโดยจัดปลูกอย่างเป็นระบบในสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นตัวอย่างส่วนหนึ่งจะใช้เป็นวัตถุดิบในโครงการในแผนงานวิจัย ซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งพันธุกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆได้

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith